22. výroční světový kongres Společnosti pro vědy a umění Společnost pro vědy a umění Univerzita Palackého v Olomouci

Úvodní stránka
Slovo děkana
Program SVU
Přehled ubytování
Oslovená pracoviště
Mars Moravicus

 

Stáhněte si přihlášku k účasti:
RTF, PDF

 

Pozvání do Olomouce

22. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění,
Olomouc 26. 6. (28. 6.) - 3. 7. (4. 7.) 2004, Univerzita Palackého, Česká republika

22. výroční světový kongres SVU se uskuteční na přelomu června a července 2004 na druhé nejstarší univerzitě České republiky, na Univerzitě Palackého v Olomouci. Účastníci kongresu budou hosty olomoucké univerzity, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Téma kongresu Morava viděna z vnějšku/Moravia from World Perspective bylo stanoveno po konzultaci a na přání Československé společnosti pro vědy a umění (SVU). Vychází z minulých konferenčních zkušeností SVU a svůj zájem soustřeďuje na úžeji vymezený region Moravy. Jednotlivé konferenční bloky a vstupy reflektují místo a roli Moravy jako nezastupitelného celku při osvětlování hospodářských, politických či kulturních dějin českých zemí, a to s ohledem na vnější provázanost a vnější pohledy na moravský prostor. Zvolené přístupy mohou reflektovat na jedné straně význam osobností vycházejících z Moravy či působících na Moravě, přes roli Moravy jako tranzitního prostoru mezi evropským jihem a severem a evropským východem a západem až po zkušenosti, které jsou v minulosti i současnosti výrazně identifikovatelné s Moravou. Interdisciplinární přístup umožňuje věnovat se specializovaným i shrnujícím pohledům. Jednotícím prvkem konferenčního setkání však zůstává role a postavení Moravy viděné z vnějšku.

Pro účastníky 22. výročního světového kongresu SVU je vedle odborných panelových vystoupení připraven bohatý kulturní a společenských program. Sobota 26. 6. 2004 a neděle dopoledne 27. 6. 2004 jsou příjezdovými dny a účastníci kongresu budou podle svých požadavků ubytováni v hotelích nebo v univerzitním campusu. Společenský program začíná v neděli v odpoledních hodinách uvítáním zahraničních účastníků kongresu rektorkou Univerzity Palackého. Uvítání a většina z programových dnů se uskuteční v Konviktu, v prostorách Staré univerzity, která je jedinečnou nově restaurovanou barokní stavbou.

Vlastní kongres zahájí svá jednání v pondělí 28. 6. 2004 v Regionálním centru Olomouce, ve společenském a obchodním středisku Olomouckého kraje. Kongres bude otevřen dopolední tiskovou konferencí, na níž navazují slavnostní zahájení kongresu SVU a za účasti reprezentantů univerzit České republiky udělení čestného doktorátu (doctor honoris causa) významné osobnosti českého a československého exilového odboje za druhé světové války. Na slavnostní zahájení a udělení čestného doktorátu navazuje společenské setkání - přijetí hostů a účastníků kongresu hejtmanem Olomouckého kraje.

V pondělních odpoledních hodinách proběhne v Regionálním centru Olomouc plenární zasedání SVU. Večer se mohou účastníci konference těšit z opery Antonína Dvořáka - Rusalka nebo opery Leoše Janáčka - Příhody lišky Bystroušky v Moravského divadle Olomouc.

Kongresová jednání v úterý 29. 6. 2004 až pátek 2. 7. 2004 budou probíhat v Konviktu/na Staré univerzitě. Dopolední a odpolední programové bloky vycházejí jak ze zájmu amerických referentů (garant: M. Rechcigl, president SVU), tak ze zájmu českých badatelů (garant: I. Barteček, děkan FF UP). Pro účastníky konference a jejich posluchače je po všechny dny zabezpečeno občerstvení v dvoraně Konviktu a obědy v nedaleké restauraci Zbrojnice/Informační centrum Univerzity Palackého.

V úterý až ve čtvrtek je pro účastníky kongresu připravena (podle jejich zájmu) prohlídka historické Olomouce. Olomouc je po Praze druhou nejvýznamnější památkovou rezervací České republiky a město je známo svým jedinečným kulturním a architektonickým koloritem. Zájemci se mohou seznámit s katedrálou svatého Václava, s místy, kde skonal poslední přemyslovský král, s arcibiskupským palácem, s místy kde nastoupil na trůn císař František Josef. Dále pak mohou navštívit klášter Hradisko, který sehrál významné místo v raně středověkých i novověkých dějinách českých zemí. Seznámí se s kostely a paláci města Olomouce, jakož i s vyhledávanými zahradami, které vytvářejí ekologický pás kolem starého města.

Současně v úterý až ve čtvrtek budou v odpoledních hodinách probíhat pro zájemce filmová přestavení (Konvikt - Filmový sál), která budou informovat o minulosti a současnosti české kinematografie. V úterý bude v odpoledních hodinách uvedena vernisáží výstava Češi v Americe, která bude současně doprovázena představením monografií M. Rechcigla: Czech-American Historic Sites, Monuments, and Memorials a Czechoslovak American Archivalia. Obě monografie byly vydány u příležitosti 22. výročního světového kongresu SVU, a to péčí Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Ve středu odpoledne se uskuteční vernisáž výstavby Češi ve Venezuele jako součást jednoho z programových panelů. Současně bude uvedeno na trh nové vydání monografie Vlastimila Kybala: Po československých stopách v Latinské Americe.

Téhož dne bude otevřena stálá expozice Hudba v Olomouci, připravená u příležitosti 22. výročního světového kongresu SVU. Hudební program kongresu SVU je rovněž v průběhu úterý až čtvrtka zabezpečován odpoledními koncerty v barokní kapli Božího těla na Staré univerzitě.

Středa večer je vyhrazena banketu SVU, který se bude odehrávat na nádvořích a v prostorách Konviktu/Staré univerzity. Jeho součástí je i noční představení Barokní opery připravené u příležitosti kongresu SVU.

Ve čtvrtek 1. 7. 2004 je vedle tradiční prohlídky historické Olomouce, filmové projekce a koncertů v kapli Božího těla připraven večerní varhaní koncert v kostele svatého Mořice. Varhany z kostela svatého Mořice patří k mistrovským dílům varhanářského řemesla střední Evropy. V samotném kostele jsou pořádány varhaní koncerty za účasti světových interpretů.

Pátek odpoledne 2. 7. 2004 je věnován plenárnímu zasedání SVU a výroční schůzi SVU. Večerní společenské setkání a oficiální zakončení kongresu se uskuteční za účasti primátora města Olomouce.

Sobota 3. 7. 2004 byla vyčleněna celodenním exkurzím. Pořadatelé 22. světového výročního kongresu SVU připravili pro své americké hosty dvě exkurze:

Exkurze 1 (8.00 - 20.00) - Helfštýn (hrad) - Rožnov pod Radhoštěm - (Valašské muzeum v přírodě, Národní kulturní památka) - Kopřivnice (Automobilka Tatra).

Exkurze směřující na severovýchod Moravy nabídne zájemcům prohlídku středověkého hradu Helfštýna, jedné z hradních staveb, která zabezpečovala obchodní trasu směřující ze severu na jih Moravou. V současnosti je na hradě Helfštýně umístěna stálá expozice kovářství a hrad je vyhledáván pro své kulturní a společenské akce. Návštěvníci budou moci využít nabídky, kterou připravuje hrad Helfštýn v rámci svého kulturního léta. Dále budou účastníci exkurze směřovat do Valašského muzea v přírodě, do skanzenu lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm. Skanzen byl zařazen mezi Národní kulturní památky České republiky. Je svědectvím o hmotné a duchovní kultuře Valašska v raném novověku, jakož i v 19. a 20. století. Pro návštěvníky je připravena nabídka akci v rámci projektu "Valašského roku" v muzeu. Návštěva skanzenu je doplněna občerstvením a ochutnávkou tradičního valašského jídla. Dále exkurze navštíví Automobilku Tatra v Kopřivnici, která umožní zájemcům učinit si představu o tradicích a kvalitě automobilového průmyslu v českých zemích. Exkurze je zakončena hlavním jídlem - večeří, která je v ceně exkurze.

Exkurze 2 (8.00 - 20.00) - Bouzov (středověký hrad) - Loštice (tradiční výrobce tvarůžku) - Velké Losiny (renesanční zámek, papírna - ruční výroba papíru).

Exkurze směřující na severozápad historické Moravy nabídne zájemcům informaci o proměnách krajiny a společnosti od středověku po počínající 21. století. Účastníci exkurze navštíví hrad Bouzov, který byl do své současné podoby přestavěn teprve v minulých staletích a jeho moderní historie je spjata především s Řádem německých rytířů. Dále exkurze směřuje do městečka Loštice, výrobce "olomouckých tvarůžků". Návštěva firmy je doplněna občerstvením a ochutnávkou tradičního výrobku. Dále účastnici exkurze navštíví renesanční zámek Velké Losiny a světoznámou továrnu na výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách. Jsou zde zachovány postupy výroby ručního papíru podle receptury z 16. století. Exkurze je zakončena hlavním jídlem - večeří, která je v ceně exkurze

Neděle 4. 7. 2004 je vyčleněna odjezdu účastníků. Jak příjezd účastníků, tak odjezd účastníků bude zabezpečen Univerzitou Palackého. Bude připraveno dopravní spojení při příjezdu v sobotu a v neděli 26. 6. a 27. 6. 2004 z letiště Praha-Ruzyně do Olomouce a při zpáteční cestě v neděli 4. 7. 2004 z Olomouce na letiště Praha-Ruzyně. Doprava bude zabezpečena autobusy.

22. světový výroční kongres SVU náleží mezi prioritní a prestižní akce Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Věříme, že našim hostům budeme moci nabídnout seznámení jak s kulturním dědictvím, tak se současným životem Moravy. Učinit si představu o kulturním a společenském bohatství bývalého hlavního města Moravy - Olomouce. Samotná Univerzita Palackého nese název po Františku Palackém, přední osobnosti společenského, politického a kulturního života 19. století, která stanula u počátku české národní emancipace.

Účastníkům budou po příjezdu do Olomouce poskytnuty všestranné informace a budou pro ně připraveny informační a textové materiály. Po dobu konference bude vedle Konferenčního servisu UP permanentně fungovat Press Club 22. světového výročního kongresu, budou vycházet kongresové noviny SVU-INFO, budou fungovat SVU kongresové internetové stránky. Samozřejmostí je zájem a spoluúčast sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize) České republiky. Mediálními partnery jsou mimo jiné revue Listy (Řím/Praha/Olomouc) a Český dialog (Praha).

O programu kongresu, o všech kulturních a společenských akcích budou účastníci informováni prostřednictvím těchto www stránek a prostřednictvím programu, který obdrží zájemci na místě při zahájení kongresu. Internetové stránky budou v provozu od 16. 2. 2004.

Vítejte v Olomouci. Těšíme se na Vás.

Ivo Barteček
garant 22. výročního světového kongresu SVU 2004
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci