22. výroční světový kongres Společnosti pro vědy a umění Společnost pro vědy a umění Univerzita Palackého v Olomouci

Úvodní stránka
Slovo děkana
Program SVU
Přehled ubytování
Oslovená pracoviště
Mars Moravicus

 

Stáhněte si přihlášku k účasti:
RTF, PDF

 

Czechoslovak Society of Arts and Sciences (Československá společnost pro vědy a umění)
a
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

zvou na vědeckou konferenci

Mars Moravicus - Neklidná léta Moravy

28. června až 30. června 2004

konanou na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci

22. výročního světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění

(26.) 28. června až (3.) 4. července 2004

 

Téma konference je stanoveno s ohledem na výzkumný záměr MŠMT, který pod názvem MSM 152100017 Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci regionu realizuje Filozofická fakulta UP v Olomouci. Mezinárodní interdisciplinární konference, navazující na předchozí konference Jazyk a literatura na Moravě a Genologický systém kultury na Moravě, je pojata jako reprezentativní uzavření výzkumného záměru. K názvu konference nás inspiroval spis kanovníka svatovítské kapituly a moravského historiografa Tomáše Pešiny z Čechorodu vydaný v Praze roku 1677 a věnovaný historii válek na Moravě do roku 1526. V této souvislosti jsme za jednotící téma konference, na němž budou prezentovány různé přístupy a metody, vybrali léta válek na Moravě i období předválečná a poválečná.

Doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
zástupce hlavního řešitele výzkumného záměru


PROGRAM

 

PONDĚLÍ 28. 6. 2004

1. blok (jazykovědný) 14.30 - 17.30

Oleg Malov, Kyjev: Jazyk jako hřiště
Valentina Fedonjuk, ÚJ AV Ukrajiny Kyjev: Frazeologismus jako způsob hodnocení
Helena Bauerová - Miroslav Vepřek, FF UP Olomouc: Staroměstský kámen - fakta a hypotézy
Ondřej Bláha, FF UP Olomouc: Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext

Diskuse

16.00 - 16.30 Přestávka

Josef Jodas, FF UP Olomouc: Glosa k německé memoárové literatuře ze střední Moravy (1900-1945)
Božena Bednaříková, FF UP Olomouc: O tzv. jednocení školské jazykovědné terminologie
Petr Pořízka, FF UP Olomouc: Může být lingvistická terminologie užitečná hudební teorii?

Diskuse

ÚTERÝ 29. 6. 2004

2. blok (historický) 9.00 - 12.30

Josef Bláha, FF UP Olomouc: K archeologickým projevům středověkých válečných aktivit v nálezových situacích na území Olomouce
Martin Rothkegel, Praha: Od Nových Mlýnů až po Turecko, 1607-1610: Jak novokřtěnecký mlynář Salomon Pöger hledal svou Turky unesenou manželku
Ivo Barteček - Jiří Fiala - Lucie Šafránková, FF UP Olomouc: Topografie švédské přítomnosti na Moravě v letech 1642-1650 - příklad Olomouce
Jana Engelbrechtová, FF UP Olomouc: Třicetiletá válka v korespondenci nizozemského humanisty H. Grotia

Diskuse

10.30 - 11.00 Přestávka

Wilken Engelbrecht, FF UP Olomouc: Význam fríské akademie ve Franeken pro pobělohorský exil
Eva Ryšavá, Národní muzeum Praha: Moravský historiograf válečným zpravodajem (Beda Dudík na jižní frontě v Itálii roku 1866)
Pavel Marek, FF UP Olomouc: Předválečný a poválečný katolicismus (1907-1924)
Pavel Urbášek, Archiv UP Olomouc: Armáda v Olomouci v letech 1918-1939

Diskuse

Oběd

3. blok (dějin umění a filozofie) 14.00 - 17.30

Jiří Štefanides, FF UP Olomouc: Morava jako tranzitní prostor divadelních koncepcí v 17.-20. století
Tatjana Lazorčáková, FF UP Olomouc: Obraz ztracené generace a satirický vzdor divadelní alternativy 70.-80. let (Studio Forum a jeho dramaturgická reakce v období "normalizace")
Pavel Štěpánek, FF UP Olomouc: Portugalské pohledy 17.-18. století na události na Moravě
Martin Pavlíček, FF UP Olomouc: Ikonografie epitafu knížete Karla z Liechtensteina v Opavě

Diskuse

15.30 - 16.00 Přestávka

Ivana Panochová, Pardubice: Na prahu baroka. K slohovým a typologickým problémům moravské architektury 1620-1650
Milan Togner, FF UP Olomouc: Mars Moravicus Antonína Martina Lublinského
Karel Floss, FF UP Olomouc: Metoděj Habáň a tomismus olomouckých dominikánů

Diskuse

STŘEDA 30. 6. 2004

4. blok (literárněvědný) 9.00 - 12.30

Viktor Viktora, PdF ZčU Plzeň: Mars scriptorum
Jana Kolářová, FF UP Olomouc: Protiturecká tematika v dílech latinských humanistických básníků
Hana Bočková, FF MU Brno: Otázka války v nábožensky vzdělávací literatuře počátku 17. století (M. Konečný, J. A. Komenský)
Karla Vozáková, FF UP Olomouc: Raně barokní pamětní kniha primátora města Lipníka nad Bečvou

Diskuse

10.30 - 11.00 Přestávka

Marie Sobotková, FF UP Olomouc: Ohlas válečných událostí 2. poloviny 17. století v zápiscích Mikuláše Františka Kerneria
Jiří Fiala, FF UP Olomouc: Generál Ernst Gideon von Laudon na Moravě
Milada Písková, FPF SU Opava: Poznámky k dovršení českého národního obrození v Olomouci
Zdeňka Vychodilová, FF UP Olomouc: Ruská literatura v moravských vydavatelstvích mezi dvěma světovými válkami

Diskuse

Oběd

5. blok (literárněvědný) 14.00 - 17.30

Ivan Dorovský, FF MU Brno: Přínos Bablerova překladatelského díla ze slovanských literatur
Petr Hora, FF UP Olomouc: Jaroslav Durych a jeho vojenská léta v Olomouci
Petr Komenda, Olomouc: Pozdní prózy Jana Čepa
František Všetička, Olomouc: Ročník jednadvacet K. Ptáčníka

Diskuse

15.30 - 16.00 Přestávka

Bohuslav Hoffmann, Praha: Neklidná léta Moravy ve "filmových" povídkách Jana Procházky
Lubomír Machala, FF UP Olomouc: Utkání se zlem v trilogii Věry Sládkové
Alena Štěrbová, FF UP Olomouc: Dramatická podobenství Oldřicha Daňka (Bitva na Moravském poli)
Vladimír Novotný, PdF ZčU Plzeň: Neklidný rok Moravy v prózách Vladimíra Körnera

Diskuse